Geen integrale vergoeding kosten taxatie

Een belastingplichtige die in een bezwaar- of beroepprocedure in het gelijk wordt gesteld, kan een vergoeding krijgen voor de door hem gemaakte kosten van professionele rechtsbijstand. De vergoeding wordt doorgaans op forfaitaire wijze vastgesteld. In bijzondere gevallen worden de werkelijk gemaakte kosten vergoed.

De eigenaar van een woning maakte bezwaar tegen de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde. Bij de uitspraak op bezwaar werd de WOZ-waarde op een lager bedrag vastgesteld en werd een forfaitaire proceskostenvergoeding toegekend. De woningeigenaar claimde volledige vergoeding van de gemaakte kosten van een taxatie en ging daarom in beroep tegen de uitspraak van de gemeentelijke heffingsambtenaar. De rechtbank verklaarde het beroep gegrond en veroordeelde de heffingsambtenaar tot vergoeding van de kosten van bezwaar en beroep. De taxatiekosten werden niet volledig vergoed. De woningeigenaar was nog niet tevreden en ging in hoger beroep. Hof Den Bosch was van oordeel dat de woningeigenaar niet in aanmerking kwam voor vergoeding van de kosten van het taxatierapport. Het ging om een zogenaamde bureautaxatie zonder opname ter plaatse. Er was geen sprake van een specifiek door een deskundige opgesteld rapport, maar van een ondersteunende partijproductie. De kosten daarvan waren verdisconteerd in de door de heffingsambtenaar voor de bezwaarfase toegekende forfaitaire vergoeding. Het hof verklaarde het hoger beroep ongegrond en het door de heffingsambtenaar ingestelde incidenteel hoger beroep gegrond. Voor de procedure in hoger beroep ontving de woningeigenaar geen vergoeding van kosten.

15 juni 2012