Kort geding om informatieverstrekking af te dwingen

In het al jaren lopende Rekeningenproject probeert de Belastingdienst met behulp van via de Belgische Belastingdienst verkregen gegevens een aantal Nederlandse belastingplichtigen, van wie vermoed wordt dat zij een bankrekening bij de KB-Luxbank hebben, aan te pakken. Er resteert een kleine groep van personen die ontkennen een dergelijke rekening te hebben (gehad) of weigeren de gevraagde informatie te verstrekken aan de Belastingdienst. Via een kort gedingprocedure bij de civiele rechter probeert de Belastingdienst nu op straffe van dwangsommen medewerking af te dwingen van deze personen.

11 april 2013