DGA en loonheffing

20 september 2007

Onderwerp: DGA uit de loonheffing

Doel: informeren, tot tijdige actie aanzetten

Bestemd voor: BV’s waar uitsluitend DGA’s in dienstbetrekking zijn


Met ingang van 1 januari 2008 is een BV waar één of meer directeuren-grootaandeelhouders (DGA), maar geen ander personeel, in dienstbetrekking zijn, niet meer inhoudingsplichtig voor de loonheffing (=loonbelasting en premies volksverzekeringen) en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.


Deze DGA wordt dan niet meer opgenomen in de aangifte loonheffingen (=loonheffing, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet én premies werknemersverzekeringen), omdat de DGA ook al niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Zijn loon wordt uitsluitend nog in de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet betrokken.


U heeft hierover al een brief gehad van de Belastingdienst. Hierna beantwoorden wij een aantal vragen die u mogelijk heeft naar aanleiding van deze brief.

 1. Heeft de BV de keuze om toch loonheffing in te houden en af dragen?
  In de Wet op de loonbelasting is bepaald dat de BV geen inhoudingsplichtige meer is. Er is geen wettelijke regeling op grond waarvan de BV loonheffing kan blijven inhouden en afdragen.

 2. Welke DGA’s vallen onder de nieuwe regeling?
  De nieuwe regeling geldt alleen voor DGA’s die niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen (voor de situatie dat u ook een belang heeft in een werk BV, verwijzen wij u naar vraag 4).

  Een niet-verzekerde DGA is een statutair bestuurder:

  a)     
  die, al dan niet samen met zijn echtgenoot, ten minste 50% van de stemmen in de vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigt;
  b)     
  die, al dan niet samen met zijn echtgenoot, beschikt over een dusdanig aantal aandelen dat hij niet tegen zijn wil kan worden ontslagen omdat de overige aandeelhouders niet over de vereiste meerderheid beschikken;
  c)     
  die een gelijk of nagenoeg gelijk aantal stemmen kan uitbrengen als de andere aandeelhouders van de BV;
  d)     
  van een BV waarvan ten minste tweederde van de aandelen worden gehouden door zijn bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad.

  Samengevat: bestuurders die niet tegen hun wil kunnen worden ontslagen of allen een gelijk stemrecht hebben, vallen onder de nieuwe regeling.

 3. Geldt de regeling ook voor de echtgenoot/partner van de DGA?
  Gelet op onderdeel d hiervoor is de echtgenoot/partner ook een niet-verzekerde DGA voor de werknemersverzekeringen mits hij/zij bestuurder is van de BV. De BV is dan met ingang van 1 januari 2008 voor beide partners niet meer inhoudingsplichtig.

  Is de echtgenoot/partner geen bestuurder, dan kan het zijn dat hij/zij niet verzekerd is voor de werknemersverzekering op grond van de familieverhouding, maar hij/zij is daardoor nog geen DGA in de zin van de werknemersverzekeringen. Alleen bestuurders kunnen immers DGA zijn voor de werknemersverzekeringen. Er staan dan tot de BV niet uitsluitend één of meer DGA's in dienstbetrekking. Voor beide partners blijft de BV dan inhoudingsplichtig voor de loonheffing.

 4. Geldt de regeling ook bij een belang in een werk BV?
  Een DGA die een minderheidsbelang heeft in een werk BV en niet voldoet aan de bij vraag 2 onder a tot en met d genoemde voorwaarden, is verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De werk BV moet dan alle loonheffingen inhouden en afdragen.

  Wij kunnen dan, op grond van een aangekondigde wetswijziging, in voorkomende gevallen een verzoek doen aan de Belastingdienst om de zogenoemde doorbetaaldloonregeling te mogen toepassen. Hierdoor kan de werk BV volstaan met het betalen van de premies werknemersverzekeringen. Het salaris uit de holding BV wordt in een voorlopige aanslag inkomstenbelasting en Zorgverzekeringswet betrokken.

  Let op! In deze situatie kan mogelijk verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen worden voorkomen. Als u dat wenst verzoeken wij u contact met ons te nemen.

 5. Vanaf welk moment is de BV weer inhoudingsplichtig?
  Als er ander personeel in dienst wordt genomen geldt de regeling vanaf dat moment niet meer en moet er ook voor de DGA weer loonheffing worden ingehouden en afgedragen.

 6. Zijn de regels van de loonbelasting nog van toepassing?
  Het loon voor de inkomstenbelasting is gelijk is aan dat van de loonbelasting. De DGA blijft ook werknemer. De vrijstellingen en de normeringen uit de loonbelasting blijven dan ook van toepassing.

  Enkele voorbeelden:
  De zogenoemde gebruikelijkloonregeling: hierdoor moet een bepaald minimumsalaris van de holding BV worden opgenomen in de voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Hier staat geen vast bedrag voor. Wij kunnen dit in overleg met u bepalen.

  • Pensioen in eigen beheer blijft mogelijk.
  • De DGA kan blijven deelnemen aan de levensloopregeling.
  • De BV kan bijzondere ziektekosten vergoeden.
  • De zogenoemde afdrachtverminderingen kunnen niet meer worden toegepast.

 7. Kan de holding BV nog een onbelaste kostenvergoeding geven?
  De holding BV kan zakelijke kosten onbelast blijven vergoeden. De kosten moet naar aard en veronderstelde omvang zijn gespecificeerd en onderbouwd. Als na een controle blijkt dat de vergoeding geheel of gedeeltelijk belast had moeten worden, zal er een navorderingsaanslag inkomstenbelasting aan de DGA worden opgelegd.

 8. Hoe zit het met de ter beschikking gestelde auto?
  De door de BV aan de DGA ter beschikking gestelde auto zal door de DGA in de inkomstenbelasting aangegeven moeten worden.

 9. Voor welk loon geldt de nieuwe regeling?
  De nieuwe regeling geldt ook als de BV inhoudingsplichtig was voor loon uit vroegere dienstbetrekking bijvoorbeeld een pensioen- of stamrechtuitkering.

  De zogenoemde eindheffing, waarbij de loonheffing niet wordt ingehouden op het loon, is niet meer mogelijk. Als de BV bijvoorbeeld een kerstpakket aan de DGA verstrekt, zal de DGA de waarde van het pakket in zijn aangifte inkomstenbelasting moeten verantwoorden.

Wij nemen aan dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.